สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา ประจำปี 2565

แชร์หน้านี้


         ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รางวัลการบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเป็นการตรวจประเมินรางวัลฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) / ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ และคณะทำงานตรวจประเมินรางวัล รวมทั้งสิ้น 19 ผลงาน ดังนี้

         1. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

             - การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ขั้นก้าวหน้า เพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิของประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางบก
             - Smart innovation and technology for ECS (emergency care system) Transformation เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อการเปลี่ยนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย โรงพยาบาลระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             - การจัดระบบบริการในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เขตพื้นที่พิเศษโรงพยาบาลบางละมุง โดยโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
             - ระบบอัจฉริยะในการติดตามสถานะงาน (Sriracha Land Tracking System : STS) โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน
             - หมอพร้อม แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการ วัคซีนโควิด 19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

             - เลื่องลือขยายงาน บ้านปางแดงในต้นแบบต่อยอด towards SDGs โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
             - การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรมคดีพิเศษ : กรณีขยายผลการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
             - การเปิดระบบราชการ สบส. 4.0 โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

         3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่

             * PMQA 4.0
                - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
                - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                - กรมพัฒนาที่ดิน
                - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                - จังหวัดตรัง
                - จังหวัดพัทลุง
                - จังหวัดสงขลา

             * รายหมวด
                - หมวด 3 กรมการปกครอง
                - หมวด 5 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา