การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

         ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ เช่น

         1. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งกองบริการบุคลากรต่างชาติและกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ที่มีลักษณะพำนักระยะยาว (Long-term Resident : LTR) และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นในการดึงดูดนักลงทุน

         2. การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2) การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และ 3) รายได้จากการท่องเที่ยว

         3. (ร่าง) แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณและได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจนมีความเข้มแข็ง สามารถให้บริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         4. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         5. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

         6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนางานบริการจดแจ้งในรูปแบบออนไลน์

         7. การทดลองแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กรณีการแก้ไขปัญหาขยะทะเล

         8. การสร้างเครือข่าย นปร. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิรูประบบราชการ