สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 2 สาขา ประจำปี 2565

แชร์หน้านี้


         ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และ1-5 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเป็นการตรวจประเมินรางวัลฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)/ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ และคณะทำงานตรวจประเมินรางวัล รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน ดังนี้

         1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

             - Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดย กรมป่าไม้
             - ห้วยถ้ำมด - หนองพัง" แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ โดย กรมประมง
             - ภาคีหุ้นส่วนร่วมใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร โดย กรมสุขภาพจิต
             - นิคมอุตสาหกรรม GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
             - มเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์ไม่ทิ้งกัน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

             * PMQA 4.0
                - กรมประมง
                - กรมสรรพากร
                - จังหวัดขอนแก่น

             * รายหมวด
                - หมวด 4 จังหวัดขอนแก่น
                - หมวด 6 จังหวัดขอนแก่น