สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา ประจำปี 2565

แชร์หน้านี้


         ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รางวัลการบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเป็นการตรวจประเมินรางวัลฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) / ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ และคณะทำงานตรวจประเมินรางวัล รวมทั้งสิ้น 12 ผลงาน ดังนี้

         1. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

             - โปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหินอัจฉริยะ (Glaucoma Checker) โดยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก
             - นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Rx Mobile” นวัตกรรมกล่องยาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กองทัพบก
             - โครงการ “คนพิดโลก ไม่ทิ้งกัน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

         2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

             - หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรุงเทพหานคร (ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย) โดย หอการค้าไทย เสนอชื่อ โดย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย
             - บริการตรงใจจากการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน โดย กรมสรรพากร
             - พระครูกิตติธีราภรณ์กับการพัฒนาศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์ อำเภอปราสาท วัดสีโควนาราม เพื่อผู้ป่วยติดเตียง โดย พระครูกิตติธีราภรณ์ เสนอชื่อโดย จังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

             * PMQA 4.0
                - กรมประมง
                - กรมสรรพากร
                - จังหวัดขอนแก่น

             * รายหมวด
                - หมวด 1 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                - หมวด 4 จังหวัดขอนแก่น
                - หมวด 6 จังหวัดขอนแก่น