หน่วยงานรัฐเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัล UNPSA เสริมสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ

แชร์หน้านี้


         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง United Nations Public Service Awards (UNPSA) เสริมสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการสาธารณะ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่าน Youtube และ Facebook live สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเทคนิควิธีการในการพัฒนาผลงานบริการภาครัฐเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสร้างความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะจากหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัล UNPSA โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานและบรรยายภาพรวมการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คน

         นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงภาพรวมการมอบรางวัล UNPSA ว่า สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้เทียบเท่าระดับสากล โดยต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐส่งสมัครรางวัล UNPSA มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลรวม 15 ผลงาน เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย โดยมี 3 ผลงานที่โดดเด่นในการเสริมสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นด้านที่มีความสำคัญหน่วยงานภาครัฐของไทยจึงควรต่อยอดพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองการให้บริการในด้านดังกล่าว

         หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย Government Innovation for Promoting Gender-Responsive Public Service Delivery and Women Empowerment: an International Perspectives โดย Koh Miyaoi Asia-Pacific Gender Advisor and Gender Team Leader จาก UNDP กล่าวว่า เอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนสูงที่สุดที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในงานบริการภาครัฐและมีสิทธิในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดบริการสาธารณะที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิดมีการคุกคามทางเพศมากขึ้น รัฐบาลทั่วโลกจึงให้ความสำคัญในสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีประเทศที่โดดเด่นในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กในช่วงสถานการณ์โควิด เช่น ฝรั่งเศสที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงภายในครอบครัวในช่วงกักตัว โดยจัดให้มีที่พักแยกเป็นสัดส่วนและมีการแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือดูแลสุภาพกายและใจ เป็นต้น

         จากนั้นเป็นการเสวนาจาก 3 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล UNPSA ในการมอบบริการสาธารณะที่เสริมสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาค ได้แก่ ผลงานศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤต (One stop crisis center : OSCC) โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนางเยาวเรศ คำมะนาด หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก ผลงาน Fast-track Service for High-risk Pregnancies โรงพยาบาลขอนแก่น โดยพญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา และผลงานการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ซึ่งทั้ง 3 ผลงานมีปัจจัยความสำเร็จจากการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน การขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับโครงการสู่การออกนโยบาย รวมทั้งนำผลสำเร็จของโครงการไปขยายผลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         อีกทั้ง มีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเทคนิคในการสร้างสรรค์และนําเสนอผลงาน โดยดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ด้วย