กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมขับเคลื่อนงานบริการ Agenda ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมกับกรมการจัดหางาน นำโดยนายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานบริการระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานบริการ (Roadmap) ที่กรมการจัดหางานได้จัดทำขึ้น เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

         ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของ Roadmap โดยคำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ และขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบไทยมีงานทำ โดยระบบบริการจะครอบคลุม ตั้งแต่การแจ้งว่างงาน การขอรับสิทธิต่างๆ จากการว่างงาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ การจัดหางานใหม่ การจับคู่ (matching) ผู้ว่าจ้างและแรงงาน จากการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลในงานบริการที่สำคัญภายในกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติและพัฒนาระบบร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนด้านการค้าและอุตสาหกรรม

         สำหรับการดำเนินการในรายละเอียด กรมการจัดหางานและสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบการขับเคลื่อน ทั้งด้านกระบวนการและด้านเทคนิคและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action plan) ในปี 2565 ต่อไป