สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นประธาน

         สรุปการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

         1. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานทดสอบแนวทางการประเมินระบบการเงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         2. รับทราบข้อมูลการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล และมีข้อสังเกตเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง/ขอบเขตในการศึกษาต่อไป ได้แก่

             • ศึกษาบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ที่มา)
             • ศึกษาความจำเป็น และความสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
             • ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอรับรายชื่อหน่วยงานที่มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจาก สตง.

         3. พิจารณาแนวทางการจัดทําข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในหน่วยงานของรัฐ

             • ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการกําหนดเงินเพิ่มตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนรวมถึงเงินเพิ่มของข้าราชการประเภทอื่น ๆ
             • ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการกําหนดเงินเพิ่มตามกฎหมายเฉพาะ