สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนหน่วยงานต่อยอดรางวัลเลิศรัฐ สู่การสมัครรางวัล UNPSA 2022

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 214 คน โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล ตลอดจนมีการชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลฯ โดยอาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสมัครรางวัล UNPSA 2021 ในผลงาน Huay Nam Sai Model, Sop Moei District, Maehongson Province โดยนางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาด้านแผนงานและต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

         นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวว่ารางวัล UNPSA เป็นรางวัลขององค์การสหประชาชาติที่มอบให้แก่หน่วยงานด้านการให้บริการสาธารณะของประเทศสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐของไทยสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล UNPSA ตั้งแต่ปี 2550 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องรวม 14 ผลงาน จาก 12 หน่วยงาน โดยแต่ละผลงานได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์อย่างสูงต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เช่น ลดความยากจน สุขภาพ พลังงาน สร้างความเท่าเทียม ซึ่งผลงานที่ส่งสมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสอดคล้องกับประเภทรางวัลตามที่กำหนดไว้ใน UNPSA 2022 และต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อยสองปี อย่างไรก็ตาม ผลงานส่วนใหญ่ที่ได้รับรางวัลจะดำเนินการมาเป็นเวลานาน จนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างสูงต่อผู้รับริการ ซึ่งในปี 2021 หน่วยงานภาครัฐไทยก็ส่งผลงานสมัครรางวัลและจะประกาศผลในช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

         จากนั้น ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลฯ ที่เน้นการให้บริการด้วยดิจิทัล ซึ่งในปีนี้เปิดรับสมัครทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ 1) การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม 2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งรางวัลสาขาที่ 4 สอดคล้องกับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงชี้แจงขั้นตอนการสมัครรางวัล เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

         ต่อจากนั้น นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาด้านแผนงานและต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสมัครรางวัลฯ ในผลงาน Huay Nam Sai Model โดยกล่าวว่าปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการ คือ การเตรียมความพร้อม และการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การศึกษาข้อมูล จัดทำเนื้อหา การเขียนใบสมัคร เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การจัดทำคลิปวีดิโอ และการประเมินผล

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2022" ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.opdc.go.th/content/NzE4MQ