แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แชร์หน้านี้

เว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน(ส่วนราชการ)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน(ส่วนจังหวัด)

วันที่ 27 สิงหาคม 2558(จังหวัด)

วันที่ 18 สิงหาคม 2558(ส่วนราชการ)40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...