สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่สำคัญ คือการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเรื่องการปรับบทบาทภารกิจของภาครัฐ : ข้อเสนอการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนดำเนินงานใน 2 เรื่อง คือ

         1. การศึกษาการถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนแบ่งเป็นงาน Quick win จำนวน 1 งาน และงานที่ทดลองทำเป็น Sandbox จำนวน 4 งาน
         2. พิจารณาขอบเขตการศึกษา “Why Outsourcing fails in Thailand”

         ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานส่วนราชการเพื่อศึกษารายละเอียดของทั้ง 5 งานเพิ่มเติมต่อไปกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ