นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ Doing Business

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ Doing Business ณ ห้องประชุมกระทรวงพลังงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

         แนวทางการระดับสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ การพัฒนาในด้านที่มีผลกระทบสูง (High Impact) และการพัฒนาเพื่อต่อยอดในเรื่องที่มีอันดับดีอยู่แล้ว ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรจัด Workshop เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในด้านนั้น ๆ นอกเหนือจากประเด็นที่ World Bank กำหนด และอาจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา Ten for Ten ควบคู่ไปด้วย ตลอดจนประเด็นสำคัญที่ควรมีการขับเคลื่อน เช่น National Single Window (NSW) โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าร่วม เช่น หอการค้าต่างชาติ สถานทูต นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องในแต่ละด้าน ภายใต้ปัจจัยสำคัญ 4 มิติ ได้แก่ คุณภาพ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... สำหรับการสรุปผลการดำเนินการและการดำเนินการในอนาคตนั้น และขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำหนังสือรายงานความคืบหน้าการยกระดับ Doing Business และการแก้ไขปัญหา Ten for Ten กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมทั้งแผนการดำเนินการจัด Workshop และการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานเป็นระยะ

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการให้สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุน เช่น One Stop Service การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการ เช่น การแบ่งประเภทความเสี่ยงในการขออนุมัติอนุญาต ซึ่งหากกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ ควรใช้ระยะเวลาน้อยในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และการเพิ่มอายุของใบอนุญาต รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบสำคัญที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการของคนต่างชาติ โดยจะมีการหารือเพื่อกำหนดกลไกการขับเคลื่อนในรายละเอียดต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ