การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564

แชร์หน้านี้         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) โดยมี น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบวาระสำคัญ ดังนี้

         1. รับทราบผลการประชุม ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. คณะอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ

         2. รับทราบสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

         3. พิจารณาความคืบหน้าและหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่วยงานของรัฐจากผลการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยที่ประชุมเห็นชอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่วยงานของรัฐเบื้องต้น และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์เพิ่มเติม ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำผลการวิเคราะห์มาเสนอ อ.ก.พ.ร. อีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลที่มีความสมบูรณ์จากกรมบัญชีกลาง

         4. พิจารณาผลการปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนระบบการเงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเห็นชอบในหลักการข้อเสนอจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณโดยให้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุมและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์/เกณฑ์การให้คะแนนของข้อเสนอจากแต่ละหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกันกลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ