คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

แชร์หน้านี้

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร   นิลสุวรรณากุล ประธานอนุกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศรี   กนกวิจิตร อนุกรรมการ
3.
นางสาวทัศนีย์  ดุสิตสุทธิรัตน์ อนุกรรมการ
4.
นายสมพาศ  นิลพันธ์ อนุกรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ
5.
นายสาลี่  สุขเกิด อนุกรรมการและ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
6.
นางสาวมะลิ   ยู้บุญยงค์ อนุกรรมการและ
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย