สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามข้อเสนอของจังหวัดสงขลา

แชร์หน้านี้        เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามข้อเสนอของจังหวัดสงขลา
โดยมีนางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นางวีนัส นาคสุวรรณ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายสารสิน ศิริถาพร และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และ นาย ชวลิต จรัสตระกูล และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งได้เชิญจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะผ่านระบบ ZOOM จำนวน 3 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

         1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ควรปรับกลุ่มให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อความเหมาะสมสำหรับแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

         2. ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเหมาะสมของข้อเสนอของจังหวัดสงขลา โดยใช้มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อเปรียบเทียบแนวทางว่า จังหวัดสงขลาควรจะไปรวมกลุ่มกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเดิม (รวมกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล) หรือควรจะไปจัดตั้งกลุ่มจังหวัดใหม่ (ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล) และ สศช. เสนอข้อคิดเห็นเบื้องต้นว่าอาจจะนำจังหวัดตรังไปรวมกับกลุ่มใหม่ด้วยได้ ทั้งนี้ ให้ สศช. สนับสนุนข้อมูลประกอบการศึกษา เช่น ข้อมูล GPP ข้อมูลเชิงสถิติของพื้นที่ต่าง ๆ และสำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดให้แก่กระทรวงมหาดไทย และให้นำข้อมูลมาหารือระหว่างผู้บริหารของทั้ง 4 หน่วยงาน อีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2564

         3. ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากมีการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงควรให้ทีมบูรณาการกลางทั้ง 4 หน่วยงาน ได้สอบถามจังหวัดที่มีการเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดถึงความเหมาะสม รวมทั้งศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติมด้วย เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการเสนอปรับปรุงกลุ่มจังหวัดในภาพรวม โดยทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงานจะร่วมวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของข้อเสนอของจังหวัดสงขลา และความเหมาะสมในการเปลี่ยนกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายน ต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ