คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3

แชร์หน้านี้


1.
รองศาสตราจารย์ครรชิต  มาลัยวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
2.
นางรัศมี  วิศทเวทย์ อนุกรรมการ
3.
นายขวัญชัย  วศวงศ์ อนุกรรมการ
4.
นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ อนุกรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ
5.
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ อนุกรรมการและ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงาน ก.พ.ร  
6.
นางสุมิตรา  อติศัพท์ อนุกรรมการและ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี