คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

แชร์หน้านี้

1.
รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
3.
ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
4.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
5.
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
6.
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
7.
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
8.
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ
9.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
10.
รองศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม อนุกรรมการ
11.
นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล อนุกรรมการ
12.
ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ อนุกรรมการ
13.
นายประสัณห์  เชื้อพานิช อนุกรรมการ
14.
นายมนัส  แจ่มเวหา อนุกรรมการ
15.
นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ อนุกรรมการ
16.
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน อนุกรรมการ
17.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย  
18.
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.
ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ