คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

1.
ศาตราจารย์ปกรณ์  อดุลพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2.
พลเอกวิชา   เตชะวณิชย์ อนุกรรมการ
3.
นางสาวสุพัตรา  สังข์มงคล อนุกรรมการ
4.
นางประภาศรี  บุญวิเศษ อนุกรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ
5.
นางสาวลดาวัลย์  คำภา อนุกรรมการและ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
6.
นางอารีย์  ทีฆะพันธ์ อนุกรรมการและ
    ผู้ช่วยเลขานุการ

40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...