คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช ประธานอนุกรรมการ
2.
นายวชิระ   เพ่งผล  อนุกรรมการ
3.
นายมนตรี  เจนวิทย์การ อนุกรรมการ
4.
นายนพปฎล  เมฆเมฆา อนุกรรมการและ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ
5.
นางนพรัตน์   พรหมนารท อนุกรรมการและ
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมบัญชีกลาง  
6.
นางชื่นชีวัน   ลิมป์ธีระกุล อนุกรรมการและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้อำนวยการส่วนประสานและพัฒนาระบบการตรวจราชการ  
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี