คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านบริหารและ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

แชร์หน้านี้

1. 
ศาสตราจารย์โกวิทย์  โปษยานนท์ ประธานอนุกรรมการ
2.
นายวิสุทธิ์   มนตริวัต อนุกรรมการ
3.
นางสาวสุธีพร  ดวงโต อนุกรรมการ
4.
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณที่กำกับดูแล อนุกรรมการและ
การปฏิบัติราชการกองประเมินผล เลขานุการ
5.
นางประภาศรี  บุญวิเศษ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
6.
นางวัลนา  ภู่สำลี อนุกรรมการและ
  นักวิชาการบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมบัญชีกลาง