คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

แชร์หน้านี้

1.
นายสารสิน  วีระผล ประธานอนุกรรมการ
2.
นายวิชิต  ญาณอมร อนุกรรมการ
3.
นายวีระนนท์  ฟูตระกูล อนุกรรมการ
4.
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วม อนุกรรมการและ
ในการพัฒนาระบบราชการ เลขานุการ
5.
นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ อนุกรรมการและ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.  
6.
นางสาวน้ำเพชร  วงษ์ประทีป อนุกรรมการและ
  นักบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมบัญชีกลาง