สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบกิจการและการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบกิจการและการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ โดย รองอธิบดีและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

         การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ที่ปัจจุบันได้ผ่านวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในชั้นของวุฒิสภาถึงประเด็นข้อห่วงใย เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยสาธารณะของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ (11 ฉบับ 31 ใบอนุญาต) ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ที่เกี่ยวข้องกับกรมธุรกิจพลังงาน โดยที่ประชุมได้หารือและมีข้อสรุปดังนี้

         แนวทางในการตรวจสอบกิจการ/ป้องกันอันตรายของหน่วยงานอยู่แล้ว โดยในกรณีที่มีผู้ขอใบอนุญาตจำนวนไม่มาก ก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจมาตรฐานและความปลอดภัยได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามในกรณีหน่วยงานที่มีการขออนุญาตจำนวนมาก อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อให้รองรับกับการใช้บริการดังกล่าว รวมถึง หน่วยงานที่มีการมอบอำนาจถ่ายโอนงานขออนุญาตไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

         กรมปศุสัตว์มีการวางแผนในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ มีแผนจะนำ AI มาใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตในการนำเข้าส่งออก ซึ่งจะดำเนินการได้ภายในปี 2564 นี้

         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีระบบ e-submission สามารถดำเนินการต่ออายุและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายในจุดเดียว (HSSS) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและผู้ประกอบการ

         แนวทางการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดิม ทั้งนี้ หากต่ออายุไปแล้วพบว่ากระทำการผิดเงื่อนไข ถ้าไม่รุนแรงก็จะพักใช้ใบอนุญาต แต่ถ้าเป็นความผิดร้ายแรงก็จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

         อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานจะได้มีการดำเนินการในการเตรียมความพร้อม รวมถึงการจัดทำประกาศที่จะระบุขั้นตอนการดำเนินการรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตนั้นๆ ต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ