คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม

แชร์หน้านี้

1.
นายวัฒนา  รัตนวิจิตร ประธานอนุกรรมการ
2.
นางดวงกมล   นิธิอุทัย อนุกรรมการ
3.
พลโทพลสัณห์   สุทธิรักษ์ อนุกรรมการ
4.
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการและ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5.
นางอลิสา  ปิ่นประเสริฐ อนุกรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
6.
นางสาวนัยนา  คงสาหร่าย อนุกรรมการและ
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนารายได้และการกระจายรายได้ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ