คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

แชร์หน้านี้

1.
นายอรัญ  ธรรมโน ประธานอนุกรรมการ
2.
นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการ
3.
นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ อนุกรรมการ
4.
นายปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการและ

เลขานุการ
5.
นางนันทนา  ธรรมสโรช อนุกรรมการและ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 ผู้ช่วยเลขานุการ
6.
นายสมพล  ลิมปมาลัยพร อนุกรรมการและ
นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ