อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ

แชร์หน้านี้

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายกฤษณพงศ์  กีรติกร อนุกรรมการ
นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ อนุกรรมการ
นายครรชิต   มาลัยวงศ์ อนุกรรมการ
นายเชิดพงษ์   สิริวิชช์ อนุกรรมการ
นายบัณฑิต   โสตถิพลาฤทธิ์ อนุกรรมการ
นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์ อนุกรรมการ
นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม อนุกรรมการ
นายไมตรี   ศรีนราวัฒน์ อนุกรรมการ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่

    1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการที่สมควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ

    2. เจรจาทำความตกลงกับส่วนราชการให้มีการถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง
ให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ

    3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

    4. ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

    5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    6. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย