อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

แชร์หน้านี้

คุณพรทิพย์  จาละ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ อนุกรรมการ
นายรณภพ  ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นายวุฒิสาร  ตันใชย อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่างใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแนะนำให้ผู้มอบอำนาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจให้ถูกต้อง  และกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามที่เห็นสมควร

    2. เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
 
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย