อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ

แชร์หน้านี้

นางเมธินี เทพมณี ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.
อนุกรรมการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อนุกรรมการ
นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ
นายสุธรรม  ส่งศิริ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบราชการที่ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ กลั่นกรอง อนุมัติโครงการฯ เสนอต่อประธาน ก.พ.ร. ให้บังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแผน

    2. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
 
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย