อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ

แชร์หน้านี้

นายอำพน  กิตติอำพน ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.
อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อนุกรรมการ
นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ
นายสุธรรม  ส่งศิริ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบราชการที่ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ กลั่นกรอง อนุมัติโครงการฯ เสนอต่อประธาน ก.พ.ร. ให้บังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแผน

    2. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
 
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย