อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ

แชร์หน้านี้

นายปรีชา  วัชราภัย ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
นายจาดุร  อภิชาตบุตร
อนุกรรมการ
นายธงชัย  ณ นคร อนุกรรมการ
นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อนุกรรมการ
นายพสุ  โลหารชุน อนุกรรมการ
นายมนัส  แจ่มเวหา อนุกรรมการ
นายวิเชียร  จึงวิโรจน์ อนุกรรมการ
นายสมภพ  อมาตยกุล อนุกรรมการ
นางสุนันทา  สมบุญธรรม อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ

    2. ศีกษาวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
 
    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย