อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แชร์หน้านี้

นายวรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ อนุกรรมการ
นายปรัชญา  เวสารัชช์ อนุกรรมการ
นายมนุชญ์  วัฒนโกเมร อนุกรรมการ
นายมนูญ  สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
นายศิริชัย  กาญจนวาสี อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการดำเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประโยชน์ในการปฎิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    2. กำหนดแนวทาง และการพัฒนาระบบประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา

    3. กำหนดแนวทางในการจัดสรรสิ่งจูงใจสำหรับส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุมศึกษา รวมทั้งสำหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน

    4. ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด
 
    5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    6. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย