อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แชร์หน้านี้

นายวรากรณ์  สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุกรรมการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ
นายชาญวิทย์  นาคบุรี อนุกรรมการ
นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร อนุกรรมการ
นายปรัชญา  เวสารัชช์ อนุกรรมการ
นายมนูญ  สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ อนุกรรมการ
นายศิริชัย  กาญจนวาสี อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและประโยชน์ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และนโยบายสำคัญของประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผนการดำเนินงานและการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นระบบ

    2. กำหนดแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) และระหว่างกระทรวงกับจังหวัด (Function-Area KPIs) เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

    3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด

    4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
 
    5. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย