อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

นายไมตรี  อินทุสุต ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
นายชวลิต  ชุขจร อนุกรรมการ
นายถาวร  พรหมมีชัย อนุกรรมการ
นายธงชัย  ณ นคร อนุกรรมการ
นายธวัชชัย  ฟักอังกูร อนุกรรมการ
นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์  อนุกรรมการ
นางประนอม  คำเที่ยง อนุกรรมการ
นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อนุกรรมการ
นายวีระศักดิ์  เครือเทพ อนุกรรมการ
นายวุฒิสาร  ตันไชย อนุกรรมการ
นายสมคิด  จันทมฤก อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาและจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ระหว่างระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ

    2. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    3. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย