อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

นายไมตรี  อินทุสุต ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายชวลิต  ชุขจร อนุกรรมการ
นายถาวร  พรหมมีชัย อนุกรรมการ
นายธงชัย ณ นคร อนุกรรมการ
นายธวัชชัย  ฟักอังกูร อนุกรรมการ
นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์  อนุกรรมการ
นางประนอม  คำเที่ยง อนุกรรมการ
นายปิติ  แก้วสลับสี อนุกรรมการ
นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อนุกรรมการ
นายวีระศักดิ์  เครือเทพ อนุกรรมการ
นายสมคิด  จันทมฤก อนุกรรมการ
นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของชาติ

    2. เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

    3. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย