อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

นายดิเรก  อุทัยผล ที่ปรึกษา
นายจเด็จ  อินสว่าง ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อนุกรรมการ
นายธงชัย ณ นคร อนุกรรมการ
นายนันทวัฒน์  บรมานันท์  อนุกรรมการ
นายปรีดี  โชติช่วง อนุกรรมการ
นายภราเดช  พยัฆวิเชียร อนุกรรมการ
นายรุ่งฤทธิ์  มกรพงศ์ อนุกรรมการ
พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร อนุกรรมการ
นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ อนุกรรมการ
นายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ อนุกรรมการ
นายวุฒิสาร  ตันไชย อนุกรรมการ
นายสีมา  สีมานันท์ อนุกรรมการ
นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารในส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและการบรรลุยุทธศาสตร์ของชาติ

    2. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย