อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ  เครืองาม ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นางกานดา  วัชราภัย อนุกรรมการ
นายชาติชาย  ณ เชียงใหม่  อนุกรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา  อนุกรรมการ
นายธงทอง   จันทรางศุ อนุกรรมการ
นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ อนุกรรมการ
นายปรัชญา   เวสารัชช์ อนุกรรมการ
พลเอกวินัย  ภัททิยกุล อนุกรรมการ
นายสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดและพัฒนาโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกลุ่มกระทรวง ทบวง กรม ด้านสังคม

    2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการบริหารงานตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด  รวมทั้ง มีการบริหารงานเป็นไปตามมาตรา 3/1ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย