สำนักงาน ก.พ.ร. หารือร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอภิชัย กู้เมือง) ได้จัดประชุมร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย และกรมการปกครอง รวม 12 หน่วยงาน เพื่อหารือในประเด็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นบัญชีแนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม 5501 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผลการประชุมสรุป ได้ดังนี้

         1. การดำเนินตามร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานฯ มีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินการได้ตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความยุ่งยากในการขอต่ออายุใบอนุญาต และไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ซับซ้อน

         2. ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ บางเทศบาลมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ แต่บางเทศบาลเห็นว่ายังมีขั้นตอนการตรวจสอบเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ หรือการเพิกถอนในภายหลังที่จะทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องได้ ดังนั้นจากข้อจำกัดเรื่องความพร้อมของเทศบาลและข้อกังวลในด้านต่างๆ จึงอาจจะไม่สามารถจะเข้าร่วมในบัญชีแนบท้ายครั้งนี้ได้

         3. การดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ ควรมีระบบกลางในการชำระค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของท้องถิ่น โดยกรมอนามัยอยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณเพื่อจัดทำระบบกลางในการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานกลางเดียวกัน

         การดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำสรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ในการประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเชิญผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมชี้แจงด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ) /จัดทำ