ภาครัฐเร่งปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน เน้นรูปแบบตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยง CITIZENInfo

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน และการพัฒนารูปแบบคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็น Infographic ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข เป็นประธานกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

        - นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งส่วนราชการได้มีการดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน เหลือเพียง 3,418 คู่มือกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงคู่มือมาตรฐานกลางดังกล่าวไปยังหน่วยปฏิบัติผ่านระบบ CITIZENinfo และมีแผนที่จะพัฒนา e-Services เพื่อรองรับสถานการณ์การเป็น New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ต่อไป

        - ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้อธิบายในเชิงเทคนิคของการปรับปรุงฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน และการเชื่อมโยงคู่มือมาตรฐานกลางไปยังหน่วยปฏิบัติผ่านระบบ CITIZENinfo ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการออกแบบการทำงานให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน ทำให้หน่วยงานสามารถคัดลอกคู่มือกลางไปเผยแพร่ในจุดบริการที่ได้ดำเนินการปักหมุดไว้แล้วได้สะดวก โดยไม่ต้องดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ใหม่แต่อย่างใด

        - ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้บรรยายแนวคิดการออกแบบคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นรูปแบบ Infographic ที่เน้นหลักแนวคิดของ Data Vitualisation ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นการสื่อสารข้อมูลที่มีความจำเป็น พร้อมทั้งคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นสำคัญ และควรคัดเลือกงานบริการที่มี Impact กับประชาชน มีผู้รับบริการจำนวนมาก หรือเป็นงานที่มีการดำเนินการหลายขั้นตอน เป็นต้น

        ทั้งนี้ หน่วยงานจะได้มีการไปทบทวนคู่มือสำหรับประชาชน และดำเนินการเชื่อมโยงคู่มือมาตรฐานกลาง พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบของ Infographic ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนต่อไป


กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ