สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 3/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ