280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

แชร์หน้านี้

ลำดับ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ e-Services
งานบริการเพื่อประชาชน
1 กรมการกงสุล ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน http://www.consular.go.th/main/th/register-help
2 กรมการขนส่งทางบก เสียภาษีรถยนต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#
3 กรมการขนส่งทางบก ขอเลขทะเบียนรถ https://reserve.dlt.go.th/reserve/
4 กรมการขนส่งทางบก จองคิวทำใบขับขี่ https://www.dlt.go.th/th/banner-e-service/
5 กรมสรรพากร ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html
6 กรมสรรพากร ขอเสียอากรแสตมป์ที่เป็นตัวเงิน https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html
7 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอบัตรประจำตัวคนพิการ http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php
8 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนล่ามภาษามือ http://sign.dep.go.th/public/registSign.do?cmd=register&ms=1586325985267
9 กรมการจัดหางาน ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
10 กรมสุขภาพจิต จองคิวพบแพทย์ https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp
11 การเคหะแห่งชาติ แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย http://dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html#
12 กรมการท่องเที่ยว ขึ้นทะเบียนไกด์ http://tbl.dot.go.th/DOT-Guide/page/signin.aspx
13 กรมการท่องเที่ยว ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/th/RegistrationForm.aspx
14 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
15 กรมการท่องเที่ยว รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว https://form.thaits.org/entrepreneur/login
16 กรมเจ้าท่า ขอประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
17 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอใช้ที่ป่าชายเลน http://e-permission.dmcr.go.th/home
18 กรมบังคับคดี จองคิวนัดล่วงหน้าบังคับคดีแพ่ง http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
19 กรมบังคับคดี ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท http://mediation.led.go.th/public/login.php
20 กรมบังคับคดี ติดตามสถานะคดี http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
21 กรมบังคับคดี ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย http://www.led.go.th/apps/android.asp
22 กรมบัญชีกลาง ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
23 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอบริการฝนหลวง http://61.19.219.7/royalrain/service
24 กรมพลศึกษา ขอใช้อาคาร/สนามกีฬา https://stadium01.zddev.net/
25 กรมพัฒนาที่ดิน ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด http://sql.ldd.go.th/service/
26 กรมพัฒนาที่ดิน ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน http://www.ldd.go.th/WEB_Water/index.html
27 กรมพัฒนาที่ดิน ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

http://osd101.ldd.go.th/osdlab/

28 กรมปศุสัตว์ แจ้งโรคระบาดสัตว์ http://esmartsur.net/INFORM.aspx
29 กระทรวงคมนาคม ส่งข้อมูลขออุทธรณ์เงินทดแทน http://motwebservice.mot.go.th/AppealDocument/Account/Login?ReturnUrl=%2FAppealDocument%2F
30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเงินช่วยเหลือทางคดี https://jfo.moj.go.th/form/
31 กระทรวงยุติธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ http://opas.moj.go.th/application_form.php
32 กระทรวงยุติธรรม ต่ออายุบัตรนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ http://opas.moj.go.th/src_renew.php
33 กรมอุตุนิยมวิทยา ขอใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา https://data.tmd.go.th/api/registerPre.php
34 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ตรวจสอบสิทธิ Free wifi https://www.th-wifi.net/public/#/
35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขอผลสอบ O-net GAT PAT http://escore.niets.or.th/escore/
36 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
37 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอรับศพ https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
38 ธนาคารออมสิน ออมสิน internet banking https://ib.gsb.or.th/retail/landingPage.jsp
39 ธนาคารออมสิน ออมสิน Mobile banking  https://www.gsb.or.th/Mymo.aspx
40 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการออนไลน์ TOT https://www.tot.co.th/eservice
41 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำเสนอข้อพิพาท https://tai.coj.go.th/
42 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยื่นข้อเสนอขอรับทุนออนไลน์ http://www.thaimediafund.or.th/
43 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบประกอบอาชีพครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
44 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอใบแทนใบอนุญาตครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
45 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตอาชีพครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
46 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารสถานศึกษา https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
47 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารการศึกษา  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
48 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นศึกษานิเทศก์  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
49 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายสลาก https://services.glo.or.th/eService/
50 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอใช้ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ http://www.qsbg.or.th/bio-res/
51 ธนาคารกรุงไทย
งานบริการ KTB netbank https://www.ktbnetbank.com/consumer/
52 ธนาคารกรุงไทย ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(Krungthai E-Tax Certification)
https://www.homeloanonline.ktb.co.th/taxcertificate/index.action
งานบริการด้านแรงงาน
53 กรมการจัดหางาน ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php?token=
54 กรมการจัดหางาน แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY) https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
55 กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน https://empui.doe.go.th/auth/index
56 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
57 สำนักงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 https://www.sso.go.th/section40_regist/
58 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน https://www.sso.go.th/eform/unemploy.do
59 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน ?กรณีชราภาพ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit2.html
60 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน https://eservice.labour.go.th/eformweb/
61 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย https://eservice.labour.go.th/eformweb/
62 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน http://s90.labour.go.th/e_request/login.php
63 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ http://server91.labour.go.th/advisorv2/login.php
64 กรมเจ้าท่า ขอหนังสือคนประจำเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs
65 กรมสรรพากร ขอใบกำกับภาษี https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/main#top
66 กรมสรรพากร ยื่นภาษีนิติบุคคล https://www.rd.go.th/publish/27859.0.html
67 กรมสรรพากร ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม https://www.rd.go.th/publish/27864.0.html
68 กรมสรรพากร ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ https://www.rd.go.th/publish/27863.0.html
69 กรมสรรพากร ขำระภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย https://www.rd.go.th/publish/27862.0.html
70 กรมสรรพากร คืนภาษีให้นักท่องเที่ยว https://www.rd.go.th/publish/27861.0.html
71 สำนักงานประกันสังคม งานทะเบียนผู้ประกันตน https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
72 สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
73 สำนักงานประกันสังคม ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/eservices/esv/txn1d05.do
74 สำนักงานประกันสังคม ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินสมทบ https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
75 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายตรง https://biz.govchannel.go.th/
76 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง https://biz.govchannel.go.th/
77 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายของผ่านสื่อ https://biz.govchannel.go.th/
78 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายของผ่านสื่อ/ขายของออนไลน์ https://biz.govchannel.go.th/
79 BOI ขอสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล https://etax.boi.go.th/home/signin
80 BOI ขอสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร https://emt.boi.go.th/emtui/CommonPageUI/DownLoad.aspx
81 BOI SINGLE WINDOW   Visa and Work Permit System https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php
82 BOI e-Investment Promotion https://boi-investment.boi.go.th/public/
83 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอส่งออกน้ำตาลทรายแดง http://export2.ocsb.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
84 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกน้ำตาลทรายแดง WTO http://export2.ocsb.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
85 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
86 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วัตถุเสพติด) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
87 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
88 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องมือแพทย์) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
89 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องสำอาง) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
90 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วัตถุอันตราย) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
91 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ขอใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://consult.onep.go.th/
92 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://eia.onep.go.th/index.php
93 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา https://www.consultant.pdmo.go.th/
94 กระทรวงการคลัง ระบบขอรับบริการด้านภาษี (3 กรมภาษี)  https://etax.mof.go.th
95 กรมการค้าต่างประเทศ ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th/
96 กรมการค้าต่างประเทศ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง http://self-cert.dft.go.th/self-cert/home/login2.aspx
97 กรมการค้าต่างประเทศ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป http://edi2.dft.go.th/
98 กรมการค้าต่างประเทศ ขอจดทะเบียนทำการค้าขาออก http://ocs.dft.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0
%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%
E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA/%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%
87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8
%B2%E0%B8%99/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%
B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AF/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%
E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
%E0%B8%A1%E0%B8%AA1/tabid/57/Default.aspx
99 กรมการค้าต่างประเทศ ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0
%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%
E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA/%E0%B8%9C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8
1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%
88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0
%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AF/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9A%
E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3
%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA2/tabid/74/Default.aspx
100 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน http://ocs-report.dft.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
101 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานนำเข้า ส่งออก https://e-report.dft.go.th/
102 กรมการค้าภายใน ขอนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/Login.aspx
103 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (กระเทียม) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
104 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
105 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (น้ำมันปาล์ม) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
106 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (มัน) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
107 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวโพดเลื้ยงสัตว์) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
108 กรมการค้าภายใน ขออนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
109 กรมการค้าภายใน ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
110 กรมการค้าภายใน ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
111 กรมการค้าภายใน ขอยกเลิกเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
112 กรมการค้าภายใน ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
113 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าข้าวประจำเดือน https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/InstructionUI.aspx?Rice=RequestRice14
114 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าน้ำมันปาล์ม http://203.148.172.60/cons_price/palm/app/
115 กรมการจัดหางาน ขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
116 กรมการท่องเที่ยว ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
117 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (นิติบุคคล) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
118 กรมควบคุมโรค ขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค http://www.pinkforms.com
119 กรมเจ้าท่า ใบทะเบียนเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
120 กรมเจ้าท่า ขอตรวจเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
121 กรมเจ้าท่า ติดตามเรือประมง https://vms.fisheries.go.th/signin.php
122 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
123 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
124 กรมเจ้าท่า ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
125 กรมเจ้าท่า ทำสัญญาคนประจำเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
126 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ https://sso.ipthailand.go.th
127 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ https://copyright.ipthailand.go.th/company/auth/login
128 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ https://copyright.ipthailand.go.th/
129 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1700000003&redirect_url=https:%2F%2Fportal.
ipthailand.go.th%2Ftoken%3Fcontinue_url%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.ipthailand.go.th%252F
130 กรมธุรกิจพลังงาน บริการข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ http://reserve.doeb.go.th
131 กรมธุรกิจพลังงาน ขอความเห็นชอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  https://eoffspec.doeb.go.th
132 กรมธุรกิจพลังงาน ขอนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง https://eexim.doeb.go.th
133 กรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/control.egp
134 กรมประมง ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=dof
135 กรมประมง ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=psm
136 กรมประมง ระบบเครือข่ายข้อมูลเรือประมง https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ciuu
137 กรมประมง ใบรับรองจับสัตว์น้ำ https://traceability.fisheries.go.th/tds/
138 กรมประมง ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ps
139 กรมประมง หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ https://apdsouth.fisheries.go.th/shrimp/index.php/aquatic
140 กรมประมง ออกหนังสือรับรองปลาป่น https://traceability.fisheries.go.th/tds/
141 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือ https://seabook.fisheries.go.th/web/login
142 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือเฉพาะกิจ https://seabook2.fisheries.go.th/web/login
143 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย https://newemove.dld.go.th/req
144 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ไปต่างประเทศ https://newemove.dld.go.th/req
145 กรมปศุสัตว์ ใบอนุญาตขายสัตว์/ซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
146 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสือรับรองซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
147 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร http://trace2.dld.go.th/dldswine/
148 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ http://trace2.dld.go.th/dldcattle/
149 กรมปศุสัตว์ โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม http://breeding.dld.go.th/dairy/dhi/signupForm.php
150 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย ในเขตควบคุมโรค https://newemove.dld.go.th/req
151 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย สำหรับผู้ประกอบการ EPP https://newemove.dld.go.th/req
152 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์ https://newemove.dld.go.th/req
153 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสืออนุมัติแผนการเปิดคลินิกสัตว์ https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=VETERINARY
&appList=%5B74%5D&viewName=PermitList
154 กรมปศุสัตว์ ขอเปิดคลินิกสัตว์ https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=VETERINARY
&appList=%5B174%5D&viewName=PermitList
155 กรมป่าไม้ ขอใบเบิกทาง https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
156 กรมป่าไม้ ขอหนังสือรับรองไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
157 กรมป่าไม้ ขออนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
158 กรมป่าไม้ ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
159 กรมป่าไม้ ขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
160 กรมป่าไม้ ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ http://etree.forest.go.th/rfd_app/rfd_tree_farms_m7/portal/
161 กรมพัฒนาที่ดิน ใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร http://osd101.ldd.go.th/Q/
162 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
163 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จองชื่อนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml
164 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคล https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
165 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำส่งงบการเงิน (e-Filing) http://efiling.dbd.go.th/index.html
166 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
167 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบงานผู้ทำบัญชี https://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/
168 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอนุญาตทางบัญชี https://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/
169 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ https://epermit.dbd.go.th/YoungAcc/login.html
170 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ของธุรกิจต่างด้าว
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
171 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองเอกสารสมาคมและหอการค้า https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
172 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
173 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
174 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
175 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
176 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จดทะเบียนเครื่องจักร http://omr.diw.go.th/OMR/control/UploadServlet?action=gslide_m&bypass=T
177 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานปริมาณควันเสีย http://hawk.diw.go.th/eis/
178 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลการปล่อยและย้ายมลพิษ http://www2.diw.go.th/prtr/Home.aspx
179 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลกัมมันตรังสี http://reg.diw.go.th/DiwRad/Util/login.asp
180 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน http://nsers.diw.go.th/DIW/
181 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย http://haz3.diw.go.th/hazvk/
182 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเข้าพลาสติก http://reg.diw.go.th/plastic/login.asp
183 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
http://haz2.diw.go.th/vk7/
184 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าพืช (NSW) http://e-plant.doa.go.th:21001/
185 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี  (NSW) http://e-hazard.doa.go.th:21002/
186 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตพืช/ซากพืชอนุรักษ์ http://e-cites.doa.go.th:21006/
187 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย  (NSW) http://e-fert.doa.go.th:21003/
188 กรมวิชาการเกษตร ใบรับรองพืช GMOs http://e-gmo.doa.go.th:21008/
189 กรมวิชาการเกษตร ขอหนังสือรับรองเมล็ดพันธุ์ควบคุม http://e-seed.doa.go.th:21004/
190 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ http://bla.dss.go.th/accreditation/
191 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ http://onestop.most.go.th/mstq/web/
192 กรมศุลกากร การนำเข้า และส่งออก ผ่านระบบ NSW http://www.thainsw.net/INSW/index.jsp
193 กรมศุลกากร ตีความพิกัดอัตราศุลกากร http://tariffeservice.customs.go.th/ITRF/
194 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอตรา T Mark http://www.thailandtrustmark.com/
195 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ https://datacenter.deqp.go.th/ngo
196 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=SPA&appList=%5B76%5D&viewName=PermitList
197 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=ELDERLYCARE&appList=%5B264%2C319%5D&viewName=PermitList
198 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=ELDERLYCARE&appList=%5B264%2C319%5D&viewName=PermitList
199 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=BEAUTYCLINIC&appList=%5B284%5D&viewName=PermitList
200 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ http://spa.hss.moph.go.th/adminspa_new/registerSchool.php
201 กรมสรรพสามิต ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.excise.go.th/excise2017/SERVICE/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E
0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%A2%E0%B
8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%20%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%88%20%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B
8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%
E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%20(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)/index.htm
202 กรมสรรพสามิต ยื่นเสียภาษีสรรพสามิต https://edclogin.excise.go.th/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D0SZfNMPZhFV5IWTwVW9G6hoaaqd0M1tQ8fUDp8BVCWc85mhoze
YpUP%2F5QjJWXCjX99Y8UpjYekenfvh7bas9fHvfwNVBB5SC78vD3gYs56NgirxaHSgL89X82qLw57C%2Fiv%2BR9JTET5XX%2F8SU1bh
v4NxVxHzBJ1YyRBPmoOf008sG%2By8PFZtvO96pQ3H%2Bw%2B2Yds4%2FK5OXvJ08SQRocdyfR5G6OMx95HFWnvlDavtiQ4r93xj%2
Bo3Rmogg424m7Y3xQFUpNc8WUOOF82EnmbpffgGStcI1WwxKsinhddGiSS5o%3D%20agentid%3Dedcsso.excise.go.th%20ver%3D1
%20crmethod%3D2&ECID-Context=1.005c_iOOv3y4ulWzLwfP8A0006GC000086%3BkXjE
203 กรมสรรพสามิต จดทะเบียนสรรพสามิต https://edclogin.excise.go.th/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D7FYE4qYlfsZAnRSpDz
Dq1uKuThsQMDdSijXkZwH1SBBf5Fw85r9UzeaYjuDQndXUEb2LcpfxhehwA0mI6VWVwie3q
zpDyE9RYtQP0Zaz3%2FzQmmYaFWwqhyBpnZnBAapUC2PwQfcymm6%2B%2B0zOA4ckO
GagBKiij6Nc1QK8d5M2dzYKGknzgwQwr1sl72OihjicKwt3gmn7wupisHlQcwWwj0E8Bsscsna
eXYbzpk%2FkLKFXobf6b0tZusY%2FwAadCtWDu%2Ba6JUbylDVVijrMmc8AzMdmxLLYy%2B
jSGVwaeGj3ObJmQRhr2j5sF0TgogUAeZxI0673VuVb5ybeTeH87rAfo5ovr0M2ReowjYLMs3q
hylc%3D%20agentid%3Dedcsso.excise.go.th%20ver%3D1%20crmethod%3D2&ECID-Contex
t=1.005dTJaaXC84ulWzLwfP8A0006GC000Giw%3BkXjE
204 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
ขอนำเข้าส่งออกแร่ http://dpimnsw.dpim.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
205 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
206 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
207 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
208 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาขายเฉพาะครั้ง https://itisi.go.th/e-license/
209 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบแทนใบอนุญาต https://itisi.go.th/e-license/
210 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต https://itisi.go.th/e-license/
211 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอโอนใบอนุญาต สมอ. https://itisi.go.th/e-license/
212 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การขอรับสิทธ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/Login?returnUrl=%2FOpenId%2FAskUser
213 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านคาราโอเกะ http://movie.culture.go.th/
214 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเกม http://movie.culture.go.th/
215 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อภาพยนตร์ http://movie.culture.go.th/
216 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อวีดิทัศน์ http://movie.culture.go.th/
217 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/public/FrontWeb/Login.aspx
218 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอรับบริการล่ามภาษามือ http://sign.dep.go.th/public/requestSign.do?cmd=goRequestSign&ms=1586326083261
219 กรมทางหลวง ขอทำทางเชื่อมทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
220 กรมทางหลวง ขอทำท่อระบายน้ำบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
221 กรมทางหลวง ขอติดป้ายบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
222 กรมทางหลวง ขอก่อสร้างบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
223 กรมทางหลวง ขอสร้างอาคารริมทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
224 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ สมบัติของวัสดุ https://www.tistr.or.th/mpad1/
225 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
226 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดินประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
227 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดิน กนอ.01/3 https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
228 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
229 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม ม. 39 ทวิ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
230 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
231 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใบรับรอง ตาม ม. 32 ทวิ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
232 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
233 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมต่อขยาย https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
234 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่ออายุการขอใช้ที่ดินในการนิคมฯ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
235 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าวัตถุดิบในเขตเสรี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
236 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำของเข้าในเขตเสรีเพื่อส่งออก https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
237 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
238 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีเครื่องจักรในประเทศ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
239 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขอนำของออกจากเขตเสรี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
240 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกสิทธิด้านภาษี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
241 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯ นิติบุคคลต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
242 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตที่พักอาศัย และพาณิชย์
นิติบุคคลต่างด้าว
https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
243 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิติบุคคลไทย https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
244 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว และครอบครัว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
245 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเพิ่มตำแหน่งให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
246 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มตำแหน่งกรรมการให้ช่างฝีมือต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
247 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประทับตรา visa ของคนอยู่ชั่วคราว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
248 ธนาคารออมสิน ออมสิน Coporate Internet Banking https://corporate.gsb.or.th/GSB_CIB_CF/initLoginCustomer.htm
249 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริการสอบเทียบมาตรวิทยา http://calservices.nimt.or.th/cal2017/customer2f1/index.php
250 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทดสอบผลิตภัณฑ์ http://onestop.most.go.th/mstq/web/testingService
251 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบเครื่องมือ http://onestop.most.go.th/mstq/web/calibrationService
252 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขออนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่อง X-Ray http://license.oap.go.th
253 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline
254 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ผ่านระบบ NSW
https://epermit.oap.go.th/OAPNSW
255 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขออนุญาตเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร http://tas.acfs.go.th/nsw/
256 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา https://aqa2.onesqa.or.th/
257 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครูต่างชาติ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
258 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
259 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
260 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
261 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครู กรณีไม่ได้เป็นครู http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
262 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
263 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารการศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
264 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ กรณีไม่ได้เป็นศึกษานิเทศก์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
265 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอรับรองคุณวุฒิเพื่อเป็นครู http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
266 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขออนุญาตประกอบอาชีพครู (ชั่วคราว) http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
267 การประปานครหลวง ชำระค่าน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservicesapp.mwa.co.th/
268 การประปานครหลวง บริการผู้ใช้กลุ่มธุรกิจการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/
269 การประปานครหลวง ติดตั้งประปา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservicesapp.mwa.co.th/
270 การประปาส่วนภูมิภาค ชำระค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด https://payment.pwa.co.th/
271 การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งชำระค่าติดตั้งมาตร ในเขตต่างจังหวัด https://devservice.pwa.co.th/newmeter/newmeter_search.php
272 การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้นำประปา ในเขตต่างจังหวัด https://customer-application.pwa.co.th/register-service/add
273 การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด https://checkwater.pwa.co.th/login.php
274 การไฟฟ้านครหลวง ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf
275 การไฟฟ้านครหลวง ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
276 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบประวัติใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://www.pea.co.th/e-service/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%
B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A
%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F
277 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอทดสอบหม้อแปลง ในเขตต่างจังหวัด https://eservice.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f
278 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://eservice.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f
279 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://peacos.pea.co.th/
280 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณการค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://www.pea.co.th/webapplications/EstimateBill/index.html