สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          1. รายงานความก้าวหน้าผลการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีจำนวนผลงานขอรับสมัครรางวัล จำนวน 362 ผลงาน (137 กรม 76 จังหวัด และ 20 องค์การมหาชน) สามารถจำแนกเป็นรางวัล PMQA รายหมวด จำนวน 132 ผลงาน และรางวัล PMQA 4.0 จำนวน 230 ผลงาน โดยจำนวนผลงานที่สมัครขอรับรางวัลในปี 2563 เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15 เนื่องมาจากบางส่วนราชการมีการสมัครมากกว่า 1 ผลงาน และมีหน่วยงานใหม่ที่สมัครขอรับรางวัลเป็นปีแรก จำนวน 10 หน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จ

          2. การพิจารณาเห็นชอบในแนวทางในการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ดังนี้

             1) การซักซ้อมความเข้าใจในมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญระบบราชการ 4.0
             2) การพิจารณามอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
             3) การปรับขั้นตอนการตรวจประเมินจาก 3 ขั้นตอน เหลือเพียง 2 ขั้นตอน
             4) การปรับกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

          3. การพิจารณาเห็นชอบในแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 1

             1) การเร่งรัดให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการของภาครัฐ
             2) การกำหนดและระบุหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติ-อนุญาต
             3) การติดตามการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนและพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกของหน่วยงานของรัฐ
             4) การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
             5) กำหนดหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อวางมาตรการลดความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในกระบวนการและการบริการ
             6) การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา (Public Trust) ต่อการบริหารงานภาครัฐ


ณัฐพร (กองมาตรฐานฯ) / ข้อมูล
กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ