ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2563

 

สิงหาคม 2563


31 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเบญจรงค์ (ชุดแก้วกาแฟทองนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำเอกสารรายงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 สิงหาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม ระยะที่ 2 (Government at a Glance)
19 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องชั้น 1 บริเวณทางลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟราวประดับรั้วสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัดลมดูดอากาศและฝาครอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 2563


31 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมเลขาธิการ ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้งาน SSL Certificate - Rapid SSL Wildcard (DV) -*.opdc.go.th จำนวน 1 สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมปูแผ่นไม้ลามิเนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชนผ่าน Web Portal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วบริการรอยต่ออาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิถุนายน 2563


29 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 3
25 มิถุนายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมระยะที่ 2(Government at a Glance)
25 มิถุนายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลรัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน + 9
22 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปั้มดูดน้ำ บ่อน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิถุนายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 2563


25 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ จำนวน 5 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานชับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือก
22 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
21 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการโดยวิธีคัดเลือก
7 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 พฤษภาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำโปรแกรมลงนามอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสูง (Safety Signature)
1 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมษายน 2563


31 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา
27 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 580 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา
10 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ปีงบประมาณ 2563
10 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
10 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระม้วยใหญ่ ชนิด 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 2563


31 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็นทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็นทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบอนุญาตการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) จำนวน 5 สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าประดับตกแต่งรั้วสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) จำนวน 310 สิทธิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
6 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวศราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง (ร่าง) ประกวศราคาการเช่ารถส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการภายในวันที่ 11 มีนาคม 63
5 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2563


25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บทและแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

มกราคม 2563


30 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563