อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบกลางในการยืนยันตัวตนออนไลน์สำหรับนิติบุคคล

แชร์หน้านี้

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป. อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลบไอดี จำกัด อนุกรรมการ
นายธนฉัตร  วิจารณ์ปรีชา อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจการ และยังเป็นการพัฒนาระบบกลางในการยืนยันตัวตนออนไลน์ที่บุคคลและนิติบุคคลสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ทดแทนการลงนามในเอกสาร สำหรับการใช้บริการออนไลน์ของทุกหน่วยงานภาครัฐ (G2G)
และการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับภาคเอกชน (B2G)

    2. จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบกลางในการยืนยันตัวตนออนไลน์สำหรับนิติบุคคล

    3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและนำร่องการยืนยันตัวตนออนไลน์สำหรับนิติบุคคลในระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

    4. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    5. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความคิดเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    6. แต่งตั้งคณะทำงานย่อย หรือมอบหมายบุคคล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานตามความจำเป็น

    7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย