อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

แชร์หน้านี้

นายปรัชญา  เวสารัชช์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ
นายชาติชาย  ณ เชียงใหม่ อนุกรรมการ
นายนรชิต  สิงหเสนี อนุกรรมการ
นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ อนุกรรมการ
นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ อนุกรรมการ
นายไมตรี  อินทุสุต อนุกรรมการ
นายรณภพ  ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นายศรพล  ตุลยะเสถึยร อนุกรรมการ
นายสุธรรม  ส่งศิริ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการคัดเลือก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    3. ติดตาม กำกับ ดูแล ประเมินผล และเสนอแนะในการดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    4. ปฏิงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย