อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

แชร์หน้านี้

นายปรัชญา  เวสารัชช์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ. อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. อนุกรรมการ
นายนรชิต  สิงหเสนี อนุกรรมการ
นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์ อนุกรรมการ
นางสาวบุษกร  วัชรศรีโรจน์ อนุกรรมการ
นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการ
นายไมตรี  อินทุสุต อนุกรรมการ
นายศรพล  ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ
นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการคัดเลือก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

    4. ติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

    5. พิจารณาประสบการณ์และระยะเวลาการทำงานของผู้เข้าร่วมการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งในระดับที่สูงกว่าระดับแรกบรรจุ และรับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ

    6. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคส่วนอื่น มาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

    7. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลอื่นใด ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม

    8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย