นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กรณีการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่นำไปใช้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ