สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองเด็ก (Child Protection) ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองเด็ก (Child Protection) ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Child protection: lesson learned and practices โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ Stela Grigoras, Former Minister of Labour, Social Protection and Family, Republic of Moldova ร่วมบรรยายพร้อมทีม UNICEF ประเทศไทย ประกอบด้วย Mr. Gary Risser, Chief of Child Protection, UNICEF Thailand และคุณนันทภรณ์
เอี่ยมวนานนทชัย เจ้าหน้าที่ด้านคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ