สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองเด็ก (Child Protection) ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองเด็ก (Child Protection) ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง Child protection system and institutional reform  โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Gary Risser, Chief of Child Protection, UNICEF Thailand และคุณนันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย เจ้าหน้าที่ด้านคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ