Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2556-2561 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน / 1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน / Doing Business / แบบรายงานผลการพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ เพื่อการจัดอันดับประเทศไทย ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2016 ของธนาคารโลก (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558)

แบบรายงานผลการพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ เพื่อการจัดอันดับประเทศไทย ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2016 ของธนาคารโลก (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558)

| ผู้รับผิดชอบ:

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th