Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนากฎหมาย

การพัฒนากฎหมาย

| ผู้รับผิดชอบ:

การพัฒนากฎหมาย


          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2547  ให้ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการพัฒนากฎหมาย โดยมีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการประจำปี  พ.ศ. 2553  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  26 มกราคม 2553 เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
          ให้ส่วนราชการจัดทำแผนในการยกเลิก  ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานในกำกับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต  แต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง  ไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม  เช่น  ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน  ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น  ล้าสมัย  หรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจำเป็น  หรือไม่ประการใด  เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  และเป็นประโยชน์ของส่วนราชการ  หรือบทบัญญัติไม่ถูกต้อง  ไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม

          โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น  2  ระยะ  คือ
          ระยะที่  1  เป็นการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
          ระยะที่  2  เป็นการจัดทำกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

          จากการติดตามและประเมินผลฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  พบว่า ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  (ความสำเร็จของส่วนราชการในการดำเนินการยกร่างกฎหมาย  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาตให้แล้วเสร็จ  รวมทั้งความสำเร็จของสำนักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการยกร่างกฎหมาย  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาตของส่วนราชการในกระทรวง)  โดยพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินการใน  2  ประเด็น  ได้แก่

          1)  ความสำเร็จของส่วนราชการในการดำเนินการยกร่างกฎหมาย  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมาย  และอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาตให้แล้วเสร็จ  ตามตัวชี้วัดที่  11.1  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการยกร่างกฎหมาย  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาตของส่วนราชการ  โดยส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย
           (1)    ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป
           (2)    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ
           (3)       สำนักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา

          2)  ความสำเร็จของสำนักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการยกร่างกฎหมาย  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ครบถ้วน  ตามตัวชี้วัดที่  11.2  ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  โดยส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ  ประกอบด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา  (ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

          ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการแบ่งออกเป็น  3  กรณี  ดังนี้

           กรณีที่  1  สำหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา
           กรณีที่  2  สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา  (ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
           กรณีที่  3  สำหรับส่วนราชการที่ได้รับการยกเว้นการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  แต่มีกฎหมายที่จะยกร่าง  แก้ไข  หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ  อนุญาต  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่กำหนดให้ต้องดำเนินการ ได้กำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการไว้ที่ สูงสุด 2 และต่ำสุด 1 (ตารางที่ 2.3-10)


ตารางน้ำหนักตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมและสำนักงานปลัดกระทรวงหมายเหตุ  สำหรับส่วนราชการในกรณีที่  3  ให้ส่วนราชการกำหนดน้ำหนักตามตารางแล้วแต่กรณี

          อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2554 มีส่วนราชการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 32 กรม และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขทั้งหมด  45 ฉบับ เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 14 ฉบับ กฎกระทรวง 16 ฉบับ ประกาศกระทรวงและกรม 7 ฉบับ ระเบียบกระทรวงและกรม 7 ฉบับ กฎข้อบังคับ 1 ฉบับ

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2555 16:50:42 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 ธันวาคม 2555 11:09:27
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th