Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

| ผู้รับผิดชอบ:

การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ


          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมผลักดันให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นผู้นำเทคนิคการบริหารต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ริเริ่ม ส่งเสริม ไปถ่ายทอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานเสมือนสำนักงาน ก.พ.ร. ไปดำเนินการในส่วนราชการเอง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายให้เท่าเทียมกัน ทำให้เครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับบริบทและการบริหารราชการในแต่ละกระทรวง กรม อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการของตนได้อย่างมีศักยภาพ
          ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับสูง และหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ให้แก่ข้าราชการให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปแล้ว จำนวน 50 ราย ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เชื่อมั่นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบราชการ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้บริหารของส่วนราชการมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับบริบทและการบริหารราชการในแต่ละกระทรวง กรมอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป


 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2555 16:31:56 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 ธันวาคม 2555 11:35:13
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th