Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2555

เอกสารและสื่อ 2555

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

|  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |        


รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555
 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555 
 • หนังสือ "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • โปรแกรม Self Certificated FL ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด

  ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนราชการระดับจังหวัด 
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด 
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัด
 •     กรณีจังหวัดผ่าน Certified FL
           -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร
           -  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ. 2550
           -  แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จฯ
           -  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2550

     กรณีจังหวัดไม่ผ่าน Certified FL
           -  แบบฟอร์มที่ 1 แสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการฯ (หมวด 7)
           -  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการฯ (หมวด 7)
           -  แบบฟอร์มที่ 3 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร
           -  แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน
           -  แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จฯ

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (จังหวัด)
           -  การชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 •   สถาบันอุดมศึกษา
           -  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
           -  โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา
           -  แบบฟอร์ม
               -  แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
               -  แบบฟอร์มที่ 2  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (หมวด 1- หมวด 7)
               -  แบบฟอร์มที่ 3  แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (PL)
               -  แบบฟอร์มที่ 4  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

  การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

  ความรู้เกี่ยวกับ PMQA

  ประมวลภาพกิจกรรมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี พ.ศ. 2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2554 15:29:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:25:01
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th