Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2551 / เอกสารและสื่อ 2553

เอกสารและสื่อ 2553

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

|  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |     

 
 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนราชการระดับกรม)

 •   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ให้กับส่วนราชการระดับกรม วันพุธที่ 28  ตุลาคม 2552 
  1. เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  2. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
  3. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational  Governance : OG)
  4. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์การสู่ระดับบุคคล (Individual  Scorecard) 
 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนราชการระดับจังหวัด) 
 •   โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ระดับจังหวัด) 
 •   เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในวันจันทร์ที่ 2 - 4 พฤศจิกายน  2552

 •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1- 5)   
 •   วิดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 
 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2553 (สำหรับสถาบันอุดมศึกษา)
 •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1- 5)  สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 •   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา วันพุธที่ 6 มกราคม 2553
 •   รายชื่อที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA)

 •   เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาองค์การ" เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2553  

   

 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552  
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนธันวาคม 2552 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมกราคม 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมีนาคม 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนเมษายน 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมิถุนายน  2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 •    คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2553 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกันยายน 2553   
 •   ความหมายของตรา สัญลักษณ์ (Logo) ตามที่ส่วนราชการสอบถามเข้ามา 
 •   คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ "RM4.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 •   โปรแกรม คำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2553  (ส่วนราชการระดับกรม) (แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์ RM3)

 •   โปรแกรม คำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2553(สถาบันอุดมศึกษา) (แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์ RM3) 
   
 •   คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด "RM 4.2 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)" 
 •   เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ" วันที่  1-2 กรกฎาคม 2553 โบนันซ่า  เขาใหญ่    

   

   

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:28:50 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:28:50
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th