Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2551 / เอกสารและสื่อ 2552

เอกสารและสื่อ 2552

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

|  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |

 
 • คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเสิศ (Guide to Performance Excellence) 
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
     - ส่วนราชการระดับกรม   (ฉบับสมบูรณ์)   
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด  (ฉบับสมบูรณ์) 
             ส่วนที่ 1
             ส่วนที่ 2
             ส่วนที่ 3
             ส่วนที่ 4
             ส่วนที่ 5
             ส่วนที่ 6
             ส่วนที่ 7
     - สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับสมบูรณ์)  

 •  เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
     - ส่วนราชการระดับกรม ( วันที่ 28 พ.ย. 51)
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด ( วันที่ 24 พ.ย. 51)
     - สถาบันอุดมศึกษา ( วันที่ 27 พ.ย. 51)
 •  

   

   

   

 •  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2552 (แบบฟอร์ม 1-8) 
     - ส่วนราชการระดับกรม
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด
     - สถาบันอุดมศึกษา

 •  การเปรียบเทียบผลการประเมินสถานะการดำเนินการปี 2551 ของหน่วยงานกับค่าเฉลี่ยในภาพรวม  
     - ส่วนราชการระดับกรม
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด

 •  ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     - ลักษณะสำคัญขององค์กร
     - หมวด 1 การนำองค์กร
     - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
     - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
     - หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
     - หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคล
     - หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
     - หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ
     - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0

 •   แนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง (SP7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 •   ตัวอย่างแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 7 ของจังหวัด
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 14 รอบ 6 เดือน
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 12 รอบ 6 เดือน (จังหวัด)
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 
 •   เอกสาร Powerpoint การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 •   คำถามที่พบบ่อย แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 (สถาบันอุดมศึกษา) 
 •   คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนลักษณะสำคัญขององค์กร  
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 14 ส่วนราชการระดับกรม  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ส่วนราชการระดับกรม 
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับจังหวัด  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับจังหวัด
   
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับมหาวิทยาลัย


 •  

   

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:30:43 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:30:43

  เอกสาร และ สื่อ

  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |     

 •  วิทยากรเครือข่าย PMQA พ.ศ. 2551
 •  วิดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
   
 •  การอบรมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดกรม ปี 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดจังหวัด ปี 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551
     
 •  เอกสารประกอบการอบรมสำหรับกรมและจังหวัด
     
 •  เอกสารประกอบการอบรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 •   การบริหารความเสี่ยง (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 •   แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 •   คำถามที่พบบ่อย  :  แนวทางการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA ปี  2551  (หนังสือเวียน ว 26/2551)
 •   คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เวอร์ชั่น 1.0 
 •   คำอธิบายการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด ADLI 
 •   คำถามคำตอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)
 •   เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 18 ส.ค. 2551 โรงแรมรามากาเด้นส์ ก.ท.ม. 
   
 •   เส้นทางองค์กรคุณภาพและการบริหารจัดการตามกรอบแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของ ร.พ.สงขลานครินทร์ องค์กรณ์ภาครัฐแห่งแรกฯ
   
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA กรม 
   
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA จังหวัด 
   
 •   โปรแกรมประมวลผล PMQA
   
 •   การชี้แจงรายเอียดการจัดส่งรายงานตัวชี้วัด PMQA ปี 2551
 •  


   

      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th