Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560

รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560

| ผู้รับผิดชอบ:

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2553 | 2552 

สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2560
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจาปี พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการหรือจังหวัด เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 การจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2560  [DOWNLOAD] 

 • ส่วนราชการ
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 14:01:46 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:06:12
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th