Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559

รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559

| ผู้รับผิดชอบ:

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2553 | 2552 

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของส่วนราชการ/จังหวัดที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

Best Practices รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559 

การจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2559  [DOWNLOAD] 

 • ส่วนราชการ
 • จังหวัด
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
  รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์
  พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคทลียา ชั้น 1 กรุงเทพฯ
   

  เอกสารประกอบการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงมหาดไทย (ถนนวิสุทธิกษัตริย์)
   
   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 14:16:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:06:49
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th