Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / เอกสารและสื่อ 2553

เอกสารและสื่อ 2553

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 25532552 |

 • ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices)
   
 • แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
   
 • เชิญชวนเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553
   
 • แบบฟอร์มใบสมัคร การเสนอผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553 
 •  
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
   
 • การชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553

   
 • สรุปการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
    
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 14:07:21 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 14:07:21
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th